Miễn nhiệm với các trang Web liên kết

Đối với các trang Web liên kết mà quý vị tìm thấy trên trang Web của chúng tôi, chúng tôi xin nhấn manh là chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang Web đó, bất kể dưới hình thức nào.

Đăng ký nhận hồ
sơ xét nghiệm miễn phí >

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing