Gía trị pháp lý của Xét nghiệm DNA trước Tòa án

Xét nghiệm DNA sẽ có giá trị pháp lý như 1 kết luận Giám định trước Tòa án nếu thỏa mãn 1 số điều kiên nhất định. Chẳng hạn trước khi lấy mẫu, nhân thân của các cá nhân cho mẫu phải được xác định rõ ràng bởi 1 nhân vật có thẩm quyền. Nhân vật này có thể là 1 Luật sư hoặc 1 Bác sỹ (như những nhân chứng độc lập); họ sẽ làm 1 Biên bản lấy mẫu và gửi Biên bản này cùng mẫu vật tới chỗ chúng tôi để làm Xét nghiệm DNA. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu Biên bản miễn phí cho việc này.

Nếu việc lấy mẫu được tiến hành ở chỗ chúng tôi thì những mẫu DNA đó cũng sẽ được bảo chứng. Quý vị cần liên hệ với chúng tôi để thu xếp 1 cái hẹn lấy mẫu.

Đăng ký nhận hồ
sơ xét nghiệm miễn phí >

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing